Algemene voorwaarden..

Algemene voorwaardenhuis aan huis verspreiding - Postnned BV

Algemene voorwaarden huis aan huis verspreiding, versie Januari 2017

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten, opdrachten, offertes, aanbiedingen en leveringen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en zulks schriftelijk door Postnned BV , verder te noemen ‘Postnned’ is bevestigd.

Artikel 2 - Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten

1.      Alle aanbiedingen of prijsopgaven van Postnned zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Alle door Postnned verstrekte opgaven van aantallen, formaten, gewichten, mogelijkheden en tarieven zijn met zorg gedaan, zonder dat door Postnned voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen zullen voordoen.

2.      Een overeenkomst met Postnned komt uitsluitend tot stand zodra Postnned een opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd of indien door haar uitvoering aan de opdracht wordt gegeven. Indien Postnned een opdrachtgever een orderbevestiging toezendt, geldt de inhoud van de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij opdrachtgever direct, doch uiterlijk vijf werkdagen (zijnde maandagen tot en met vrijdagen) voor de aanvang van onze productiewerkzaamheden ter voorbereiding van de verspreiding tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert. Wijzigingen in de overeenkomst gelden alleen, als deze schriftelijk door Postnned zijn bevestigd.

3.      Elke aanbieding, offerte c.q. tarieflijst heeft een geldigheidsduur van 1 maand gerekend vanaf de datum aanbieding/offerte.

4.      Postnned is gerechtigd – ook bij een lopend contract – opdrachten om haar moverende redenen, geheel of gedeeltelijk te weigeren dan wel uitvoering op te schorten. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm van de opdracht, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling of evidente strijd met onze belangen.

Artikel 3 - Annulering

1.      Opdrachtgever is slechts gerechtigd opdrachten te annuleren, indien en voor zover Postnned hiermede uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan en de annulering schriftelijk per brief met ontvangstbevestiging geschiedt, tenminste 7 dagen voorafgaand aan de dag van verspreiding. In het geval annulering door Postnned schriftelijk is geaccepteerd, is zij gerechtigd opdrachtgever 15% van de overeengekomen opdracht om in rekening te brengen.

Artikel 4 - Prijzen

1.      De door Postnned opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Postnned is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toelagen op vrachten, douanetarieven, goederen- en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.

2.      Alle door Postnned bevestigde prijzen gelden voor zover de gewichten, formaten, etc. zoals genoemd overeenkomen met die van de geleverde artikelen c.q. drukwerk. Ingeval afwijkingen in de genoemde formaten, gewichten, etc. worden geconstateerd dan wel bij de bewerking van het materiaal moeilijkheden ontstaan, is Postnned gerechtigd naast het treffen van voorzieningen daarvoor een toeslag in rekening te brengen zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever. Mogelijke retourvracht alsmede emballage komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.      Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst de prijzen voor de realisering van de overeenkomst een verhoging ondergaan, voordat Postnned de opdracht (geheel) heeft uitgevoerd, is zij gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen, indien en voor zover drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst verstreken zijn.

4.      Transport van zaken geschiedt, behoudens uitdrukkelijk anders luidende schriftelijke afspraken, voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 5 - Verspreidingstermijn; verrichten werkzaamheden/diensten

1.      Door Postnned opgegeven leveringstermijnen en termijnen in verband met het verrichten van werkzaamheden/diensten gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Postnned zal al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is in het werk stellen om opgegeven termijnen zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen, maar het enkel verstrijken van een termijn levert geen verzuim op. Postnned is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een voortijdige verspreiding of een overschrijding van de verspreidingstermijn, of een verschuiving als gevolg van nationale of lokale feestdagen. Een zodanige voortijdige verspreiding of overschrijding verplicht Postnned niet tot enige vergoeding, noch heeft de opdrachtgever het recht de betaling van facturen op te schorten, dan wel de overeenkomst op te schorten.

2.      Postnned behoudt zich het recht voor overeengekomen prestaties geheel of ten dele in gedeelten uit te voeren en/of door derden te laten verrichten.

Artikel 6 - Aanlevering drukwerk

1.      Te verspreiden materiaal dient, vergezeld van vrachtbrief/begeleidingsbon, tijdig franco te worden aangeleverd aan het adres van de centrale expeditie van Postnned. Bij niet-franco levering heeft Postnned het recht deze te weigeren, dan wel betaalde vrachtkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen, zulks ter vrije keuze van Postnned. Postnned aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien de vrachtbrief/begeleidingsbon niet door Postnned of de door aangewezen derde is afgetekend.

2.      Aanlevering van folders kan alleen plaatsvinden als opdracht is gegeven voor het verspreiden van een bepaalde folder. Aanlevering zonder opdracht of voorafgaande schriftelijke kennisgeving is voor eigen risico.

3.      Postnned is gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat hij de drukwerken gevouwen aanlevert, in geval de afmetingen dit naar het oordeel van Postnned noodzakelijk maken.

4.      Postnned is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verschil tussen aangeleverde en overeengekomen hoeveelheid; de door opdrachtgever aangegeven hoeveelheden neemt Postnned als juist aan.

5.      Alle te verspreiden materialen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, tenminste vijf werkdagen voor de week van verspreiding in het bezit te zijn van Postnned, dan wel de door Postnned aangewezen derde. Te verspreiden drukwerken dienen gebundeld in handzame pakken van gelijke inhoud te worden aangeleverd. De hoeveelheid per pak dient duidelijk op de buitenzijde te worden vermeld, tenzij de hoeveelheid per pak op het verzendadvies is aangegeven. Edities dienen duidelijk per pak en per pallet herkenbaar te zijn. Ingeval drukwerken anders dan hiervoor bepaald worden aangeleverd, behoudt Postnned zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen c.q. de zending te weigeren.

6.      Bij latere aflevering kan door opdrachtgever geen aanspraak meer worden gemaakt op het uitvoeren van de opdracht op de overeengekomen datum of in de overeengekomen periode. Tijdstip van aftekening door Postnned of een door aangegeven derde op de begeleidingsbon en/of vrachtbrief is hierbij leidend.

7.      Postnned heeft het recht eventuele schade, voortvloeiende uit latere aflevering van het materiaal, op opdrachtgever te verhalen als ook extra kosten ten gevolge van daardoor vertraagde verspreiding separaat bij opdrachtgever in rekening te brengen. Eveneens is zij gerechtigd bij opdrachtgever de extra (opslag)kosten in rekening te brengen, in geval de te verwerken goederen eerder dan 4 werkdagen voor de overeengekomen datum dan wel voor de eerste dag van de overeengekomen periode bij Postnned worden aangeleverd.

8.      Indien opdrachtgever de afleveringsvoorwaarden niet nakomt, is Postnned gerechtigd de door haar in rekening te brengen prijs aan te passen. In het bijzonder is Postnned gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen en extra kosten in rekening te brengen, indien vast komt te staan dat de in haar offerte genoemde aantallen, formaten en/of gewichten gewijzigd worden of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offertes.

9.      Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de vervanging van de door haar afgeleverde respectievelijk haar transporteur afgeleverde pallets. Dit dient direct bij aflevering van de volle pallets met drukwerken plaats te vinden. Hierbij worden in ruil voor de geleverde hoeveelheid pallets op verzoek éénzelfde aantal gelijkwaardige lege pallets verstrekt. Reclamaties achteraf, over niet omgeruilde pallets, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7 - Opslag en Vervoer van drukwerk

1.      Het in opslag staande te verspreiden materiaal bij Postnned is door Postnned niet verzekerd en dient voor rekening van de opdrachtgever door deze verzekerd te zijn tegen brand-, water-, explosieschade en schade door vliegtuigongelukken. Alle vervoer van materialen ter uitvoering van een opdracht door Postnned geschiedt voor risico van de opdrachtgever en is dientengevolge niet door Postnned verzekerd. Verzuimt de opdrachtgever de door Postnned te verspreiden of de bij Postnned in opslag verblijvende materialen te verzekeren, dan aanvaardt Postnned voor dit risico geen aansprakelijkheid. Desgewenst kunnen de in opslag staande materialen op diens verzoek en ten laste van opdrachtgever verzekerd worden. Op alle vervoer van materialen ter uitvoering van een opdracht van Postnned zijn verzekerd conform de Algemene Vervoerscondities 1983.

2.      Tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen heeft Postnned het recht om restanten van drukwerken, zijnde drukwerken die resteren nadat de opdracht is uitgevoerd en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat verspreiding van het betreffende drukwerk op een ander moment niet meer verlangd zal worden, te vernietigen.

3.      Indien restanten op verzoek van opdrachtgever worden geretourneerd, worden deze voor rekening van de opdrachtgever getransporteerd naar de door de opdrachtgever aangegeven plaats. Voor materialen van opdrachtgever, welke langer dan één week bij Postnned zijn opgeslagen, wordt aan opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt berekend per palletplaats per week.

4.      Indien Postnned zich, al dan niet in combinatie met verspreidopdrachten, verbonden heeft jegens opdrachtgever om zaken te vervoeren, geschiedt het vervoer onder toepassing van de meest recente versie van de Algemene Vervoercondities 2002 (uitgave Stichting Vervoer Adres, Postbus 82118, 2508 EC ’s Gravenhage), met de inhoud waarvan opdrachtgever zich bekend verklaart. Voor zover niet in strijd met de Algemene Vervoercondities 2002 dan wel niet geregeld in de Algemene Vervoercondities 2002 zijn tevens de overige bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing op het door Postnned in opdracht van opdrachtgever uitgevoerde vervoer.

Artikel 8 - Inhoud materiaal

1.      Opdrachtgever staat er voor in dat de inhoud van het drukwerk niet in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling en opdrachtgever vrijwaart Postnned tegen aanspraken van derden in dit kader.

2.      Niettemin behoudt Postnned zich het recht voor om opdrachten te weigeren, respectievelijk de (verdere) uitvoering van de reeds in uitvoering zijnde opdracht te staken en de opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van kosten, schaden en renten aan Postnned, indien:
a. zou blijken dat de inhoud van het te verspreiden materiaal in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, dan wel de goede zeden of openbare orde.
b. het te verspreiden drukwerk strijdig is met de openbare orde, de goede zeden en/of de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, oneerlijke mededinging daaronder begrepen.
c. het te verspreiden drukwerk, monster of voorwerp niet machinaal te verwerken is of op andere wijze de verspreiding van zendingen van opdracht- gever of van derden dreigt te vertragen,

3.      Opdrachtgever is verplicht Postnned tijdig voor uitvoering van de opdracht schriftelijk op de hoogte te stellen van de globale inhoud van het te verspreiden drukwerk. Bij gebreke van tijdige informatieverschaffing te dien aanzien is Postnned gerechtigd de opdracht te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.      Indien Postnned niet vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtgever is geïnformeerd dat er bij uit te voeren opdracht sprake is van artikelen met een bepaalde waarde, zoals waardebonnen/zegels/monsters e.d., vervalt alle verantwoordelijkheid van Postnned onder meer ten aanzien van fraudes en dergelijke. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Postnned is het opdrachtgever niet toegestaan bijsluiters e.d. in de te verspreiden drukwerken te voegen.

Artikel 9 - Verspreidingen

1.      Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden drukwerken en/of voorwerpen door Postnned verspreid volgens de bij haar gebruikelijke methode. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan door opdrachtgever geen aanspraak gemaakt worden op separate verspreiding van drukwerken en/of voorwerpen.

Artikel 10 - Betaling

1.      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Postnned is te allen tijde gerechtigd onmiddellijk na de totstandkoming van de overeenkomst te factureren. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsver- plichting op te schorten, indien hij meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken te kunnen doen gelden.

2.      Indien er op enig moment bij Postnned gerede twijfel bestaat aan te nemen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is opdracht- gever verplicht op eerste verzoek van Postnned terstond genoegzame en in de door haar gewenste vorm zekerheid te stellen en/of zonodig aan te vullen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Zodra opdrachtgever hieraan nog niet voldaan heeft, is Postnned gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

3.      Ingeval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar. Tevens is opdrachtgever vanaf de dag, volgend op de laatste dag van de betalingstermijn, rente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente tot de dag der algehele voldoening.

4.      Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft voldaan, is hij verplicht Postnned alle administratiekosten, advocaatkosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, welke minimaal gesteld worden op 15% van het uitstaande verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 150,- exclusief omzetbelasting.

5.      Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste openstaan, ook als opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.      Wanneer opdrachtgever uiterlijk acht dagen na ontvangst datum dagtekening van de factuur niet schriftelijk heeft gereageerd op de door Postnned berekende prijs, wordt hij geacht deze prijs te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.

Artikel 11 - Reclames; aansprakelijkheid

1.      Postnned besteedt de uiterste zorg aan het adviseren en vaststellen van verspreidgebieden. De uiteindelijke beslissing en verantwoording voor de te verspreiden gebieden berust bij opdrachtgever. Op verzoek ontvangt opdrachtgever een specificatie van de te verspreiden gebieden op plaats en/of vier positioneel postcode niveau.

2.      Postnned spant zich in om een zo optimaal mogelijke verspreidkwaliteit te realiseren.

3.      De verspreidkwaliteit wordt middels een door Postnned eigen kwaliteitssysteem gecontroleerd. In dit systeem worden alle klachten over de versprei- ding opgeslagen en bij herhalende of meerdere klachten, die betrekking hebben op één bezorgwijk binnen de verspreidingsperiode van een week, onderzoekt Postnned het ontstaan der klachten en neemt zij indien nodig maatregelen. Daarnaast wordt de verspreidkwaliteit continu gecontroleerd middels een vast meetpuntensysteem en aan de hand van de rapportages van een onafhankelijk erkend onderzoeksbureau. Ondanks de maatregelen die Postnned neemt om een zo optimaal mogelijke verspreiding te realiseren, verleent Postnned geen garanties met betrekking tot de volledige uitvoering van de verspreidingsopdracht. Ingeval van een niet volledige uitvoering van de verspreidingsopdracht, heeft opdracht geen recht op teruggave en/of waarde van het niet verspreide drukwerk. Indien de juistheid van de klacht moet worden vastgesteld, refereert Postnned aan de uitkomsten van een onderzoek naar drukwerken met een hoge waardering respectievelijk leesbereik, die tezamen met het drukwerk van de opdracht- gever in dezelfde verspreidingstermijn zijn verspreid.

4.      Opdrachtgever is verplicht direct na uitvoering van werkzaamheden c.q. verspreiding door Postnned te onderzoeken of haar opdracht overeenkomstig overeenkomst is uitgevoerd. Eventuele reclames dienen uiterlijk binnen vijf dagen na verspreiding c.q. uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk gemotiveerd aan Postnned te worden meegedeeld. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de hierboven aangegeven termijn, verliest opdracht- gever elke aanspraak ter zake van gestelde gebreken. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten, die de stelling zouden rechtvaardigen dat de door Postnned uitgevoerde werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van 1 jaar na verspreiding c.q. uitvoering in de door Postnned uitgevoerde werkzaamheden. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven aantallen en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

5.      De aansprakelijkheid van Postnned blijft in alle gevallen beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De door Postnned te betalen schadevergoeding is maximaal het gedeelte van het factuurbedrag verbonden aan de niet, niet volledig of niet juist verrichte werkzaamheden in die plaatsen of gedeelten van plaatsen, waar fouten werden geconstateerd. Met inacht- neming van bovenstaande is Postnned nimmer aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade. In geval Postnned door de bevoegde rechter toch op enigerlei wijze verdergaand aansprakelijk worden gehouden, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de hoogte van het totale factuurbedrag.

6.      Geen grond voor een klacht inzake niet ontvangen drukwerk wordt gevormd door:
a. huizen zonder brievenbus of met een moeilijk bereikbare brievenbus, of huizen waar voor meerdere gezinnen slechts één brievenbus aanwezig is;
b. woonhuizen of winkelcentra, waar de toegang tot de brievenbus afgesloten is;
c. woonwagens of woonschepen;
d. pensions;
e. hotels;
f. sanatoria;
g. ziekenhuizen en industrieterreinen;
h. bejaarden- en verzorgingstehuizen;
i. wijken of straten waarin huizen gelegen zijn waar een ieder vrijelijk over drukwerk kan beschikken;
j. wanneer blijkt dat een inwonende de klachtgever is en de hoofdbewoner het drukwerk wel heeft ontvangen;
k. daar waar men op het erf of elders bijtende of loslopende dieren houdt of daar waar tuinhekjes op slot zijn of waar het anderszins voor een bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/of gevaarlijk is zich te begeven;
l. vertragingen in de verspreiding door overmacht als bedoeld onder artikel XII.
m. adressen welke middels een sticker te kennen hebben gegeven geen drukwerk te willen ontvangen.

Artikel 12 - Overmacht; ontbinding

1.      Alle situaties van overmacht ontslaat Postnned van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraken op schadevergoeding in dergelijke gevallen zijn uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Postnned onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van Postnned in redelijkheid niet van Postnned kan worden verlangd. Daarbij valt onder meer te denken aan: uitermate slechte weersomstandigheden, ernstige vorst, abnormale waterstanden, overstromingen, werkstakingen, niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers en door Postnned ingeschakelde derden, storingen in de productie.

2.      In geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is Postnned gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan haar overige toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 13 - Toepasselijk recht; bevoegde rechter

1.     Op alle met Postnned gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van statutaire vestiging van Postnned , behoudens indien en voor zover zij als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.